HITCON ZeroDay

Hall of Fame 名人堂

Hall of Fame 名人堂

感謝眾多通報者,協助找出 HITCON ZeroDay 本平台的資安問題,讓平台可以更加完善,我們至上由衷的感謝。
以下為我們的感謝名單(依時間順序排序):

 1. Mico
  ZD-2016-00001
 2. ding
  ZD-2016-00018
 3. jpeanut@Virgo
  ZD-2016-00022
 4. Walter
  ZD-2016-00040
  ZD-2017-00962
 5. Hzllaga
  ZD-2017-00505
 6. k1tten
  ZD-2018-01153
  ZD-2018-01154
  ZD-2018-01155
  ZD-2018-01230


HITCON ZeroDay 團隊